Vào ra file trong ios

Trong bài trước ta đã tương tác với tableViewcell .Tiếp theo là quản lý dữ liệu khởi tạo ban đầu .

ví dụ: Khi danh sách quản lý quả rất dài mà ta lại biểu diễn dữ liệu vào Array như bài trước rất khó biễu diễn không gọn nhẹ …

Trong lập trình iOS, có một loại tập tin gọi là Danh sách tài sản(Property plist).. Đây là loại tập tin thường được tìm thấy trong hệ điều hành Mac và iOS . giúp biễu diễn dữ liệu một cách đơn giản . 

Bắt đầu nào :

dùng ngay code tableView bài trước :

Bước 1: khởi tạo File:

Screen Shot 2016-04-12 at 15.23.09

Screen Shot 2016-04-12 at 15.23.29

 

Đặt tên file :

 

Screen Shot 2016-04-12 at 15.23.39

 

click vào file:

Screen Shot 2016-04-12 at 15.31.43

 

Xem thêm: Bộ tu hoc lap trinh ios chuyên sâu

Bước 2:Khởi tạo dữ liệu cho file:

Screen Shot 2016-04-12 at 15.33.02

 

Nhấn vào nút (+) để thêm dữ liệu or add Row.

key : là key: NSDictionary .

type :kiểu dữ liệu.

value: giá trị.

Screen Shot 2016-04-12 at 15.38.49 Screen Shot 2016-04-12 at 15.39.29 Screen Shot 2016-04-12 at 15.39.37

KẾT QUẢ: là :

Một NSDictionary :key 🙁 name : NSArray)

value: NSArray.

vì thế ta có định dạng dữ liệu !

bước 3 :Gọi dữ liệu để làm việc:

Ta đã biết kiểu dữ liệu khi source code .

khai báo 2 mảng để nhận dữ liệu:

@property(nonatomic,strong) NSMutableArray *imageIcon;
@property(nonatomic,strong) NSMutableArray *labelText;
- (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];
  // lấy link trong máy với tên file định dạng
  NSString *path=[[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"Vegettable"ofType:@"plist"];
  //gán kiểu dữ liệu
  NSDictionary *dict=[[NSDictionary alloc]initWithContentsOfFile:path];
  //gọi dữ liệu ra mảng
  self.imageIcon=[dict objectForKey:@"ImageIcon"];
  self.labelText=[dict objectForKey:@"labelText"];
  
}

 

=> như thế chúng ta đã làm việc thành công với việc gọi data vào NSArray …  🙂

 Gợi ý xem thêm các khóa học khác:

 • Nếu các bạn muốn biết thêm các kỹ thuật khác về ios, các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học ios tại đây.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *