Tương tác Row Selection trong UITableView

PART 2: CHÚNG TA ĐÃ TẠO RA ĐƯỢC TABBLEVIEW  NHƯNG CHƯA LÀM GÌ VỚI NÓ BÀI NÀY SẼ HƯỚNG DẪN TƯƠNG TÁC VỚI CELLTABLE BẮT SỰ KIỆN ROW:

1. 1 Xử lý Selection Table Row:

– chúng ta mở PROJect phần trước ra tiếp tục tableView:

-AppDelegate khuôn mẫu cấp quyền cho tableView hứng tương tác :

tableviewcell có thể nhận event nạp data

xét 2 hàm trong AppDelegate:

– TableView: willSelectRowAtIndexPath:
– tableView: didSelectRowAtIndexPath:

đây là 2 hàm cho phép lựa chọn các Row trong cell :

TableView: willSelectRowAtIndexPath: quay lại lựa chọn.

tableView: didSelectRowAtIndexPath:lựa chọn để tương tác tới một hoạt động tiếp theo.

-Demo với một message:

Screen Shot 2016-04-12 at 12.13.29

 

lựa chọn khi thành công didSelectRowAtIndexPath:

 

khi ta click vào bất kỳ một Row nào ngay sau đó sẽ thông báo message….

=>ở đây ta đã bắt được sự kiện cho tất cả các ROW.

Xem thêm: Tìm hiểu học lâp trình android ở đâu tốt

1.2 demo app bắt sự kiện cho từng ROW :

– Ta comen phần thông báo trên lại :

– Trong hàm đó ta khai báo :

cellitem *cell=[tableView cellForRowAtIndexPath:indexPath];

=> lấy chỉ số IndexPath của tableView  để lựa chọn  ROW nào tương tác:

cụ thể : indexPath lưu địa chỉ và length , truyền cho   cellForRowAtIndexPath xác định được địa chỉ cell .

trong cell có các type :

cell.accessoryType=UITableViewCellAccessoryNone. không có gì.

cell.accessoryType=UITableViewCellAccessoryDetailButton chi tiết 

cell.accessoryType =UITableViewCellAccessoryDetailDisclosureButton; chi tiết view mới

 cell.accessoryType =UITableViewCellAccessoryDisclosureIndicator; chuyển sang view mới

        cell.accessoryType =UITableViewCellAccessoryCheckmark; checkmark
// Demo chương trình :

-(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath{

  cellitem *cell=[tableView cellForRowAtIndexPath:indexPath];

  // cell.accessoryType=UITableViewCellAccessoryDetailDisclosureButton

  if (cell.accessoryType==UITableViewCellAccessoryCheckmark) {// nếu đã check thì bỏ check

    cell.accessoryType=UITableViewCellAccessoryNone;

 }else{

    cell.accessoryType =UITableViewCellAccessoryCheckmark;// check

}

}

 

Screen Shot 2016-04-12 at 14.14.50

ok !!!

2. Kết nối với một viewcontroller mới :

kéo viewcontroller vào viewcontroller mới chọn “show

Screen Shot 2016-04-12 at 14.20.56

 

tạo identifine cho quan hệ :

Screen Shot 2016-04-12 at 14.21.14

 

đặt tên là “data”

đổi color background :

Screen Shot 2016-04-12 at 14.26.53

ok thiết kế xong giao diện:

thêm đoạn mã

if ([self.item[indexPath.row] isEqualToString:@"Na"]) {

    [self performSegueWithIdentifier:@"data" sender:nil];

  }

vào trong

-(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath{

}

khi lựa chọn “Na” chuyển đến view mới thành công ! điều hướng view…

Biên dịch và chạy thử

Screen Shot 2016-04-29 at 11.44.25

Có gì trong phần tiếp theo!

Tiếp theo mình sẽ giúp các bạn khỏi tạo giá trị bạn đầu trông file plist . đóng gói dữ liệu dễ dàng gọi dữ liệu!

link full mã nguồn!

http://www.mediafire.com/download/q9digec78vz9p91/tableViewController+2.zip

Gợi ý xem thêm:

 • Bộ tài liệu giúp bạn tu hoc lap trinh android
 • Cách thức tự học lập trình ios

Nguồn: http://laptrinhios.vn/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *