Vào ra file trong ios
Trong bài trước ta đã tương tác với tableViewcell .Tiếp theo là quản lý dữ liệu khởi tạo ban đầu …