Hướng dẫn Localization (đa ngôn ngữ) cho ứng dụng của bạn

Các thiết bị iOS bao gồm cả iPhone và iPad có sẵn trên toàn cầu.Rõ ràng, người dùng iOS đến từ các nước khác nhau và nói những ngôn ngữ khác nhau. Để cung cấp  trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, Các nhà phát triển ứng dụng cần xây dựng trên nhiều ngôn ngữ khác nhau. Quá trình thích ứng với một ứng dụng để hỗ trợ một ngôn ngữ cụ thể thường được gọi là đa ngôn ngữ.

 

Xcode có built-in hỗ trợ xây dựng nội địa hoá. Vì vậy, nó là khá dễ dàng cho nhà phát triển quốc tế hóa một ứng dụng thông qua các tính năng đa ngôn ngữ và một số cuộc gọi API.

Đa ngôn ngữ không chỉ là dịch ngôn ngữ. Đó chỉ là một phần đúng. Có chuyển đổi cả hình ảnh, đồ họa và âm thanh built cho các quốc gia khác nhau.

Trong hướng dẫn này mình sẽ giúp các ban chuyển đổi  ngôn ngữ từ tiếng anh sang tiếng việt :

1, Đoạn text tĩnh.

2, Hình ảnh.

3, Thông báo.

4, Tên  icon app.

Bắt đầu nào!

Khởi tạo một project mới!

Đặt tên Screen Shot 2016-05-17 at 09.05.21

 

– Chúng ta vào Main.storyboard . Thiết kế giao diện người dùng !!!.

– Thêm một label vào để thêm một đoạn mã tiếng anh ! …

– Thêm button để đa ngôn ngữ text button!

– Thêm một imgae để thay đổi ảnh,image tải ảnh tại đây!

 

bản tiếng anh

 

DevPro vietnam
DevPro vietnam

bản tiếng việt

4

– Kéo giao diện vào nó sẽ trông như thế này!

Screen Shot 2016-05-17 at 09.37.42

 

 

– Kéo file ảnh vào !

Screen Shot 2016-05-17 at 09.40.09

 

Chọn ảnh set vào image!!!

 

Screen Shot 2016-05-17 at 09.42.44

 

Sẽ trông như thế này!!!

 

Screen Shot 2016-05-17 at 09.39.56

 

 

Như vậy chúng ta đã thiết kế thành công giao diện!

Bắt đầu Đa ngôn ngữ chữ của label và button!.

Chọn vào Use Base Internalization cho phép đa ngôn ngữ!!!.

Screen Shot 2016-05-17 at 09.46.48

 

 

 

nhấn vào nút + thêm ngôn ngữ

 

Screen Shot 2016-05-17 at 09.51.40

chọn finish để hoàn thành!

Screen Shot 2016-05-17 at 09.51.48

Kết quả chúng ta sẽ thêm được ngôn ngữ trông như thế này!

Screen Shot 2016-05-17 at 09.51.59

 

Thấy xuất hiện Main.strings(Vietnamese).

 

Screen Shot 2016-05-17 at 09.56.39

 

click vào Main.strings(Vietnamese). sẽ trông như thế này

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "like"; ObjectID = "2uY-NL-zjF"; */
"2uY-NL-zjF.normalTitle" = "like";

/* Class = "UILabel"; text = "The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it."; ObjectID = "Ah6-H0-GAE"; */
"Ah6-H0-GAE.text" = "The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.";

 

Khi chúng tôi thêm một địa hóa mới, Xcode quét qua các kịch bản cơ sở, chiết xuất những mặt hàng văn bản có tính cục bộ và đặt chúng vào tập tin chuỗi. Tất cả các mục nằm trong cặp khóa / giá trị. Phần đầu là bản tiếng anh phần sau là nơi thay đổi ngôn ngữ!

Chúng ta tiến hành thay đổi như sau!

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "like"; ObjectID = "2uY-NL-zjF"; */
"2uY-NL-zjF.normalTitle" = "Thích";

/* Class = "UILabel"; text = "The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it."; ObjectID = "Ah6-H0-GAE"; */
"Ah6-H0-GAE.text" = "Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó.";

Vào cài đặt đổi sang tiếng việt !

biên dịch và chạy chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi!

Screen Shot 2016-05-17 at 10.34.16Screen Shot 2016-05-17 at 10.33.24

như vậy chúng ta đã thay đổi được text!

Tiếp theo thay đổi  ảnh!

click vào tấm ảnh chúng ta cần nội địa hoá, chọn vào LocallZation.Chọn tiếng việt  và chọn locallze.

Screen Shot 2016-05-17 at 10.38.30 Screen Shot 2016-05-17 at 10.38.45Screen Shot 2016-05-17 at 10.41.59

 

sau đó tic thêm vào base mặc định!

Screen Shot 2016-05-17 at 10.43.20

 

Vào app sẽ thấy xuất hiện 2 file : en.lproj và vi.lproj.Screen Shot 2016-05-17 at 11.12.45

vào vi.lproj xoá . file ảnh cũ đi và thay ảnh mới và đặt đúng tên cũng như cùng đuôi ảnh.

Chạy thử ta sẽ được kết quả như sau!lưu ý đang để máy ở ngôn ngữ tiếng việt.

Screen Shot 2016-05-17 at 10.33.24Screen Shot 2016-05-17 at 11.15.55

 

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi chữ động khi xuất hiện một thông báo!

Ánh xạ action từ nút like sang :

- (IBAction)like:(id)sender {
}

Thêm đoạn mã thông báo sau!

- (IBAction)like:(id)sender {
  
  [[[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"message"
                message:NSLocalizedString(@"BOOK_PURCHASE", @"Message")
                delegate:nil
           cancelButtonTitle:@"OK"
           otherButtonTitles:nil] show];

}

Chuyển đổi thông báo thành tiếng việt.

New file Chọn String File, Đặt tên như hình vẽ!

Screen Shot 2016-05-17 at 11.22.39 Screen Shot 2016-05-17 at 11.23.28

 

 

 

key: “BOOK_PURCHASE” …trong thông báo để thay đổi ngôn ngữ!

vào file Localizable.strings(base):

thêm text:

“BOOK_PURCHASE”=“thanks you!”;

vào file Localizable.strings(vietnamese):

“BOOK_PURCHASE”=“Cm ơn!”;

chạy và kiểm tra kết quả:

Screen Shot 2016-05-17 at 11.31.30 Screen Shot 2016-05-17 at 11.32.20

Tiếp theo thay đổi Tên icon!

vào file Localizable.strings(vietnamese):

“CFBundleDisplayName” = “Nội Địa hoá”;

Lưu ý:Hãy thử để làm sạch setting và thiết lập lại iPhone Simulator nếu tên ứng dụng không thay đổi.

Như thế mình đã hướng dẫn các bạn bản địa hoá Ngôn ngữ, button, Thông báo, Icon ,image.

link full

http://www.mediafire.com/download/n6bc99y9fxc4w74/NoiDiaHoa%21.zip

 

Có gì trong phần tiếp theo:

Mình sẽ hướng dẫn các bạn Đọc Json!

thanks all!!!

 • Nếu các bạn muốn biết thêm các kỹ thuật khác về ios, các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học ios tại đây.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *