Các thành phần trong ứng dụng iOS(BÀI2)

Ở bài trước chúng ra đã tìm hiểu cách cài Xcode tool lập trình ios do Apple cung cấp . Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu công cụ lập trình Xcode, menu ,các file cơ bản nguyên lý khởi tạo và chạy ứng dụng!

chúng ta cùng tiếp tục nào :

Các thành phần cơ bản của một app ios :

file .h gồm :@interface khai báo : biến , fun ,class ,protocol…

file .m: @implementation: thực thi

1. Tổng quan:Screen Shot 2016-04-11 at 10.00.56

Xem thêm: Địa chỉ học lập trình ios ở đâu tốt nhất

FILE: AppDelegate: Mình đã commen các hàm cơ bản trong Appdelegate  nội dung các hàm ý nghĩa như sau:

// bắt đầu chạy khi app gọi

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
// Override point for customization after application launch.
return YES;
}// sẽ chạy sau Didview

- (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application {
// Sent when the application is about to move from active to inactive state. This can occur for certain types of temporary interruptions (such as an incoming phone call or SMS message) or when the user quits the application and it begins the transition to the background state.
// Use this method to pause ongoing tasks, disable timers, and throttle down OpenGL ES frame rates. Games should use this method to pause the game.
}
// chạy khi app chạy ở chế độ nền
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application {
// Use this method to release shared resources, save user data, invalidate timers, and store enough application state information to restore your application to its current state in case it is terminated later.
// If your application supports background execution, this method is called instead of applicationWillTerminate: when the user quits.
}
// chạy khi app sẽ chạy ở chế độ nền
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application {
// Called as part of the transition from the background to the inactive state; here you can undo many of the changes made on entering the background.
}
// khi app hoàn thành
- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application {
// Restart any tasks that were paused (or not yet started) while the application was inactive. If the application was previously in the background, optionally refresh the user interface.
}

 

-FILE :Main.storyboard

Gồm các viewcontroller các màn hình, các cảnh trong app , nơi thiết kế giao diện

Screen Shot 2016-04-11 at 11.02.20

-FILE : Assets.xcassets

– chứa icon của ứng dụng

-FILE :ViewController

Class thực thi code. quản lý các màn hình viewcontroller .

-FILE: LaunchScreen

Màn hình khởi động chạy load

-FILE:Info

thông tin app- cấu hình app

-FILE: Supporting Files

chứa main app

Xem thêm: Địa chỉ học lâp trình android ở đâu

2. Nguyên lý chạy cơ bản :

main khởi tạo chạy ứng dụng-> thông tin cấu hình app cho phép->  khởi tạo màn hình khởi động-> gọi đến appdelegate khởi tạo hàm bắt đầu chạy trong app-> sau đó chạy các hàm thực thi viewcontroller

Gợi ý xem thêm:

  • Nếu các bạn muốn biết thêm các kỹ thuật khác về ios, các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học ios tại đây.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *